Algemene Voorwaarden

01/02/2023

onderstaande tekst zijn de Algemene Voorwaarden,  privacy beleid en retourpagina totaal in 1 pagina, de wettelijke regelingen en onze eigen manier van handelen, als ook beleid.

Algemene Voorwaarden

versie 01/02/2023

Deze verklaring beschrijft hoe en wat in zijn geheel.
BvEvC-Services, met maatschappelijke zetel te Groot Kanonplein 1 D, 9000 te Gent (België), ondernemingsnummer 0861856381
(handelend onder onder andere The Showboat, Snoopysnoep, BuddyBubbleDrinks, PandaSlush en Do´Nuts)
Telefoon +32465035748 en mailadres kantoor@snoopysnoep.be (alleen te gebruiken indien supportdesk niet werkt)

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Lees alles over bedenktijd
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

BvEvC-Services
Grootkanonplein 1d, 3
9000 GENT
België
T +32465035754
E Kantoor @snoopysnoep.be
Hr. 0831856381
BTW nummer BE0861856381

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer in te zien en zij op zverzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
Bij levering van diensten:
Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

die door de ondernemer tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
die snel kunnen bederven of verouderen;
waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
voor losse kranten en tijdschriften;
voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verboeren;
voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
Waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie geldt niet indien:
de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging
De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur
Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 weken volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer.
Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Terugbetalings- en retourbeleid (Algemeen)

Ons terugbetalings- en retourbeleid geldt voor 14 dagen. Als er 14 dagen zijn verstreken sinds uw aankoop, kunnen we u geen volledige terugbetaling of omruiling aanbieden.
Om in aanmerking te komen voor een retourzending, moet uw artikel ongebruikt zijn en in dezelfde staat verkeren als waarin u het hebt ontvangen. Het moet ook in de originele verpakking zitten.
Verschillende soorten goederen kunnen niet worden geretourneerd., bederfelijke goederen zoals voedsel, bloemen, kranten of tijdschriften kunnen niet worden geretourneerd, we accepteren ook geen producten die intieme of sanitaire goederen zijn, gevaarlijke materialen of ontvlambare vloeistoffen of gassen.

Extra niet-retourneerbare artikelen:

Cadeaubonnen, Downloadbare softwareproducten, Sommige artikelen voor gezondheid en persoonlijke verzorging, Om uw retourzending te voltooien, hebben we een ontvangstbewijs of een bewijs van aankoop nodig.
Stuur uw aankoop niet terug naar de fabrikant, er zijn bepaalde situaties waarin slechts gedeeltelijke restitutie wordt verleend:

 • Artikelen met duidelijke tekenen van gebruik.
 • Elk artikel dat niet in de originele staat verkeert, beschadigd is of onderdelen mist om redenen die niet aan onze fout te wijten zijn.
 • Elk artikel dat meer dan 14 dagen na levering wordt geretourneerd.
 • Terugbetalingen

Zodra uw retourzending is ontvangen en geïnspecteerd, sturen wij u een e-mail om u te laten weten dat wij uw geretourneerde artikel hebben ontvangen. We zullen u ook op de hoogte brengen van de goedkeuring of afwijzing van uw terugbetaling.
Als uw terugbetaling wordt goedgekeurd, wordt deze verwerkt en binnen een bepaald aantal dagen automatisch gecrediteerd op uw creditcard of oorspronkelijke betaalwijze.

Te late of ontbrekende terugbetalingen

Als u nog geen terugbetaling hebt ontvangen, controleer dan eerst nogmaals uw bankrekening.
Neem vervolgens contact op met uw creditcardmaatschappij, het kan enige tijd duren voordat uw terugbetaling officieel is geboekt.
Neem vervolgens contact op met uw bank. Er is vaak enige verwerkingstijd voordat een terugbetaling is geboekt.
Als je dit allemaal hebt gedaan en je hebt nog steeds geen terugbetaling ontvangen, neem dan contact met ons op via onze helpdesk.

Uitverkoop artikelen

Alleen normaal geprijsde artikelen kunnen worden terugbetaald. Uitverkoopartikelen kunnen niet worden terugbetaald.

Ruilen

We vervangen artikelen alleen als ze defect of beschadigd zijn bij levering. Als u het wilt ruilen voor hetzelfde artikel, stuur ons dan via onze helpdesk en wij zorgen voor een juiste afwikkeling

Geschenken

Als het artikel bij aankoop als geschenk is aangemerkt en rechtstreeks naar u is verzonden, ontvangt u voor de waarde van uw retourzending een tegoedbon. Zodra het geretourneerde artikel is ontvangen, wordt er een cadeaubon naar je opgestuurd.
Als het artikel bij aankoop niet als cadeau is aangemerkt, of als de gever de bestelling naar zichzelf heeft laten versturen om het later aan jou te geven, sturen we een terugbetaling naar de gever van het cadeau en zullen zij op de hoogte worden gesteld van jouw retourzending.

Retourzendingen

ALLEEN GOEDGEKEURDE RETOURZENDINGEN via onze helpdesk kunnen worden verzonden naar onderstaande indien er geen andere optie gegeven is.

BvEvC-Services
Groot Kanonplein 1 D – 3
9000 Gent
België

U bent verantwoordelijk voor het betalen van uw eigen verzendkosten voor het retourneren van uw artikel.
Verzendkosten worden niet terugbetaald. Als u een terugbetaling ontvangt, worden de kosten van de retourzending van uw terugbetaling afgetrokken.
Afhankelijk van waar u woont, kan de tijd die het kost om uw geruilde product bij u te krijgen variëren.
Als u duurdere artikelen retourneert, kunt u overwegen een traceerbare verzendservice te gebruiken of een verzendverzekering af te sluiten.
We garanderen niet dat we uw geretourneerde artikel zullen ontvangen.

Hulp nodig?

Neem contact met ons op via onze helpdesk voor vragen met betrekking tot terugbetalingen en retourzendingen.

Privacy Statement – Verwerking van persoonsgegevens
Deze verklaring beschrijft hoe BvEvC-Services, met maatschappelijke zetel te Groot Kanonplein 1 D, 9000 te Gent (België), ondernemingsnummer 0861856381, (handelend onder onder andere The Showboat, Snoopysnoep, BuddyBubbleDrinks, PandaSlush en Do´Nuts verder te vernoemen als “Wij” ),  uw persoonsgegevens verwerkt in de context van haar activiteiten.
Het begrip “persoonsgegevens” heeft betrekking op alle informatie in verband met een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Wij streven ernaar uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (AVG).
De AVG is van toepassing sinds 25 mei 2018. veiligheid van uw persoonsgegevens door o.a. uw accountgegevens vertrouwelijk te houden en afdoende te beveiligen.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De volgende categorieën van persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

Identificatie- en contactgegevens
Financiële gegevens
Persoonlijke kenmerken

We verkrijgen uw persoonsgegevens eveneens via onze franchisenemers en commerciële partners.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?
In de context van onze activiteiten verwerken wij uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

Klantenbeheer (contractuele noodzaak)
Leveranciersbeheer (contractuele noodzaak) (wettelijke verplichting)
Direct marketing (gerechtvaardigd belang, nl. de vrijheid van ondernemen) (toestemming)

De juridische grondslag waarop wij ons beroepen is telkenmale aangegeven bij de verwerking. Indien de grondslag contractuele noodzaak is, dan dienen de persoonsgegevens verstrekt te worden om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken.
Behoudens andere wettelijke termijn is de bewaartermijn van uw persoonsgegevens beperkt tot:

Klantenbeheer: 10 jaar na het einde van het jaar van deelname;
Leveranciersbeheer: 10 jaar na het einde van de leveranciersrelatie;
Direct marketing: 5 jaar na het laatste betekenisvolle contact;

Bijkomende informatie met betrekking tot de ontvangers van uw persoonsgegevens
Wij delen uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden met een beperkt aantal andere partijen:

Wij delen uw persoonsgegevens met de andere entiteiten binnen de ondernemingsgroep BvEvC-Services;
Wij kunnen eventueel een beroep doen op een aantal technische verwerkers
Wij delen uw persoonsgegevens met banken en betalingsdienstverleners met het oog op het verrichten en ontvangen van betalingen;
Wij delen uw persoonsgegevens met nationale en Europese overheidsdiensten in de context van wettelijke verplichtingen
Wij delen uw persoonsgegevens met onze professionele raadgevers voor zover noodzakelijk voor hun bijstand
Wij delen uw persoonsgegevens met onze franchisenemers en onze commerciële partners

Uw rechten
De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent u een aantal rechten toe met betrekking tot uw persoonsgegevens:

Het recht op toegang tot en het verkrijgen van een kopie van uw persoonsgegevens
Het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing en het algemeen recht van verzet op grond van omstandigheden eigen aan uw specifieke situatie
Het recht op verbetering van uw persoonsgegevens
Het recht op beperking van de verwerking, het recht op gegevens te wissen en het recht om vergeten te worden
Het recht om uw toestemming op elk ogenblik in te trekken, indien de verwerking is gebaseerd op uw toestemming
Het recht op data-portabiliteit

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (voor België is dit sinds 25 mei 2018 de Gegevensbeschermingsautoriteit). Voor de uitoefening van deze rechten stelt de Algemene Verordening Gegevensbescherming beperkingen en voorwaarden.
In geval van twijfel kan u ons steeds contacteren op onderstaand adres of de contactpagina. Indien wij redelijke twijfel hebben omtrent uw identiteit kunnen wij u vragen uw identiteit te bewijzen aan de hand van een kopie of scan van de voorzijde van uw identiteitskaart.

Beveiliging van de verwerkingen
We hebben een passende bescherming uitgewerkt voor de persoonsgegevens die wij verwerken.
Geen enkel informatiesysteem kan 100% veiligheid garanderen.
Wij streven ernaar de veiligheid van onze systemen continu te verbeteren.
U heeft ook een belangrijke rol in de veiligheid van uw persoonsgegevens door o.a. uw accountgegevens vertrouwelijk te houden en afdoende te beveiligen.

Hoe kan u ons contacteren?
U kan steeds contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens om uw rechten uit te oefenen of om vragen te stellen in verband met onze verwerking van uw persoonsgegevens: BvEvC-Services Grootkanonplein 1 D, 9000,  Gent BTW: BE0861856381 KBO nummer: 0861856381 via onze helpdesk  online en bij uitzonder op email naar persoonsgegevens@snoopysnoep.be
Wij behouden het recht voor om deze verklaring van tijd tot tijd aan te passen, In dat geval zullen wij u per e-mail op de hoogte brengen.

Reacties
Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.
Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar dienst indien je dit gebruikt.
De privacybeleid pagina van de Gravatar dienst kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/.
Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media
Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de site kunnen de afbeeldingen van de site downloaden en de locatiegegevens inzien.

Cookies (uitgebreide tekst op cookiepagina):
Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.
Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met je login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard,  zodra je uitlogt van je account, worden login cookies verwijderd.
Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites en apps:
Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Met wie je gegevens delen
Als je een wachtwoord reset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail.

Hoelang bewaren we je gegevens
Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.
Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Waar je gegevens naar toe worden gezonden
Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.

Disclaimer

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht.
Desondanks kan BvEvC-Services niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens.
BvEvC-Services aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of (on)bereikbaarheid van de website.

Het assortiment en de productinformatie op onze website is met de grootste zorg samengesteld en gecontroleerd. BvEvC-Services kan niet garanderen dat de informatie op deze website ten alle tijden volledig en juist is.
Fabrikanten en leveranciers kunnen op elk moment de samenstelling van een product wijzigen zonder dat wij daarvan op de hoogte worden gesteld.
Ondanks dat wij onze informatie regelmatig controleren, kan dit tot verschillen leiden.
Wij adviseren dan ook altijd de productinformatie bij ontvangst van de goederen te controleren en te toetsen aan de wetgeving in uw land.

Wij leveren via onze website de vereiste productinformatie over ingrediënten, allergenen en voedingswaarden.
Indien u de producten gaat wederverkopen bent u zelf verantwoordelijk voor het op de juiste manier aanleveren, presenteren of aanbrengen van de vereiste productinformatie conform de wetgeving in het land of regio waar u deze producten gaat aanbieden.

De Azo kleurstoffen zijn: E102, E104, E110, E122, E124, E129.
Azo kleurstoffen kunnen de activiteit of oplettendheid van kinderen nadelig beïnvloeden.

 

Copyright

De volledige website, inclusief alle afbeeldingen (ook van derde), zijn eigendom,  of met toestemming voor eigen gebruik van BvEvC-Services.
BvEvC-Services. geeft toestemming aan gebruikers om gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden voor persoonlijk gebruik, of via affiliatie-partner deze te gebruiken na toesteming
Hiervan zijn verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie uitgesloten.

Cookies !

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te laten functioneren, de website te helpen analyseren om onze dienstverlening te verbeteren of voor marketing doeleindes.

Overzicht van gebruikte cookies

Hieronder wordt beschreven welke cookies we zelf plaatsen en van welke third-party cookies gebruik worden gemaakt.
Op de blauwe knop onderin links houden we bij welke we nog gebruiken,  het programma CookieYes scant regelmatig de website en zorgt voor een update.

Noodzakelijke cookies

Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt.

Social media deel-knoppen

Op de site kunnen deel-knoppen zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen op social media platformen zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat een bezoeker ingelogd is, zodat men niet opnieuw op Facebook, Twitter of LinkedIn hoeft in te loggen wanneer zij iets willen delen.

Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kun je de desbetreffende privacy verklaringen inzien op hun eigen website:

Facebook: https://facebook.com/policies/cookies
Twitter: https://twitter.com/privacy
Linkedin: https://linkedin.com/legal/cookie-table

Deze verklaringen en links kunnen veranderen. We doen ons best om deze links up-to-date te houden.

Embedded content

Er kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op deze website wordt ontsloten. Denk hierbij aan YouTube- of Vimeo-video’s. Op vergelijkbare wijze als de sociale knoppen maken deze codes vaak gebruik van cookies. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen, kun je vinden in het privacy beleid van de desbetreffende dienst. Wij hebben hier geen controle over.

Vimeo: https://vimeo.com/cookie_list
Google / YouTube: https://policies.google.com/technologies/cookies

Analytische cookies

Analytische cookies verzamelen (vaak anoniem) gegevens en statistieken om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken, zodat we de website en onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Google Analytics

Via Google Analytics worden op deze website (geanonimiseerd) gegevens over het bezoekgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers door de website navigeren. Wij gebruiken deze informatie om beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Om zorgvuldige verwerking mogelijk te maken hebben we de volgende maatregelen getroffen:

 • We hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
 • We hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd, wanneer je hebt aangegeven geen statistische cookies geplaatst wilt hebben;
 • We hebben alle mogelijkheden die Google aanbiedt om ‘gegevens met Google te delen’ uitgezet;
 • We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Wil je niet dat je bezoekgedrag wordt bijgehouden? Dan kun je een plugin van Google downloaden die dit voorkomt en is beschikbaar voor Microsoft Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Opera. Deze instelling geldt dan voor alle websites die je bezoekt, dus niet alleen voor deze website. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Analytische cookies op de website*

*Verwijder de cookies die niet van toepassing zijn voor jouw website, en voeg de cookies toe die je wel hebt maar nog niet in de lijst staan.

Naam Geplaatst door Verloopt na Doeleinde
_ga Google Analytics 2 jaar Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
_gid Google Analytics Beëindiging sessie Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
_gat Google Analytics Beëindiging sessie Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen.

Tracking cookies

Tracking cookies worden gebruikt om bezoekers te volgen, zodat bijvoorbeeld advertenties die worden weergeven relevanter kunnen zijn voor de individuele bezoeker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor zowel de bezoeker als de adverteerder.

Tracking cookies op de website*

* Verwijder de cookies die niet van toepassing zijn voor jouw website, en voeg de cookies toe die je wel hebt maar nog niet in de lijst staan.

Naam Geplaatst door Verloopt na Doeleinde
fr Facebook 3 maanden Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.
NID Google Analytics 6 maanden Registreert een uniek ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. Het ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties.
ads/ga-audiences Google Analytics Beëindiging sessie Gebruikt door Google AdWords om bezoekers die zich naar klanten kunnen converteren opnieuw te betrekken op basis van het online gedrag van de bezoeker op verschillende website.
collect Google Analytics Beëindiging sessie Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen.

Verwijderen van cookies

Via de instellingen van je browser kun je geplaatste cookies verwijderen. Ook kun je hier het plaatsen van nieuwe cookies weigeren.Waar deze functie precies zit, verschilt per browser.

BvEvC-Services >> Affiliatie Programma Servicevoorwaarden Overeenkomst

Door u aan te melden als affiliatie in het Affiliatie-programma (“Programma”) gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden (“Servicevoorwaarden”).
BvEvC-services behoudt zich het recht voor om de Servicevoorwaarden van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken en te wijzigen. Alle nieuwe functies die het huidige programma aanvullen of verbeteren, inclusief de release van nieuwe hulpmiddelen en bronnen, zijn onderworpen aan de Servicevoorwaarden.
Voortgezet gebruik van het programma na dergelijke wijzigingen vormt uw instemming met dergelijke wijzigingen.

Schending van een van de onderstaande voorwaarden zal resulteren in de beëindiging van uw account en verbeurdverklaring van openstaande betalingen van aangesloten commissies die tijdens de overtreding zijn verdiend.
U stemt ermee in het Affiliatie-programma op eigen risico te gebruiken.

Account voorwaarden:

 • U moet in België of Nederland wonen om een deelnemer te zijn.
 • Je moet een mens zijn. Accounts geregistreerd door “bots” of andere geautomatiseerde methoden zijn niet toegestaan.
 • U moet uw wettelijke volledige naam, een geldig e-mailadres en alle andere gevraagde informatie opgeven om het aanmeldingsproces te voltooien.
 • Uw login mag slechts door één persoon worden gebruikt – een enkele login gedeeld door meerdere personen is niet toegestaan.
 • U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de beveiliging van uw account en wachtwoord. BvEvC-services kan en zal niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade doordat u zich niet aan deze beveiligingsverplichting houdt.
 • U bent verantwoordelijk voor alle geplaatste inhoud en activiteiten die plaatsvinden onder uw account.
 • Eén persoon of rechtspersoon mag niet meer dan één account aanhouden.
 • U mag het Affiliatie-programma niet gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden. U mag bij het gebruik van de Service geen wetten overtreden in uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot copyrightwetten).
 • U mag het Affiliatie-programma niet gebruiken om geld te verdienen op uw eigen BvEvC-services-productaccounts.
 • Links / afbeeldingen op uw site, in uw e-mails of andere communicatie:
  Nadat u zich heeft aangemeld voor het partner-programma (standaard bij inloggen), krijgt u een unieke partnercode toegewezen. Het is u toegestaan ​​om links, banners of andere grafische afbeeldingen die wij voorzien van uw partnercode op uw site, in uw e-mails of in andere communicatie te plaatsen. We zullen u voorzien van richtlijnen, linkstijlen en grafische illustraties die u kunt gebruiken bij het koppelen naar BvEvC-services. We kunnen het ontwerp van het beeld op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving, maar we zullen de afmetingen van de afbeeldingen niet wijzigen zonder de juiste kennisgeving.
 • Alle eigen gemaakte reclame dient via mail ter kennisgeving doorgegeven te worden of ons erin te taggen wat zichtbaar zal zijn op sociale media.

Om nauwkeurige tracking, rapportage en opbouw van verwijzingskosten mogelijk te maken, bieden we u speciale linkformaten die kunnen worden gebruikt in alle links tussen uw site en BvEvC-services.
U moet ervoor zorgen dat alle koppelingen tussen uw site en BvEvC-services dergelijke speciale koppelingsindelingen correct gebruiken.
Links naar BvEvC-services die op grond van deze Overeenkomst op uw site zijn geplaatst en die dergelijke speciale linkformaten goed gebruiken, worden “Speciale links” genoemd.
U verdient alleen verwijzingskosten met betrekking tot de verkoop van een BvEvC-services dat rechtstreeks via Speciale Links plaatsvindt; wij zijn niet aansprakelijk jegens u wegens het falen van u of iemand die u verwijst naar het gebruik van speciale links of het verkeerd typen van uw partnercode, inclusief voor zover een dergelijk falen kan leiden tot een verlaging van bedragen die anders aan u zouden worden betaald op grond van deze overeenkomst.
Met Uw link sturen we een cookie mee waar deze 60 dagen (mits verwijdering) deze in de drager van de klant blijft,  indien ze niet direct aankopen en later rechtstreeks terug gaan naar de website binnen de geldigheid van het cookie zal de verkoop aan u alsnog toegekend worden.

Aangesloten links moeten verwijzen naar de pagina van het product dat wordt gepromoot.

Verwijzingskosten / commissies en betaling
Om een ​​product verkoop in aanmerking te laten komen om verwijzingskosten te verdienen, moet de klant door een speciale link van uw site, e-mail of andere communicatie naar de website van ons klikken en gedurende die tijd een bestelling voor een product voltooien sessie.

We keren alleen commissies op links die automatisch worden gevolgd en gerapporteerd door onze systemen uit. We betalen geen commissies als iemand zegt dat ze hebben gekocht of iemand zegt dat ze een verwijzingscode hebben ingevoerd als deze niet door ons systeem is gevolgd. We kunnen alleen commissies betalen voor bedrijven die zijn gegenereerd via correct opgemaakte speciale links die automatisch door onze systemen zijn gevolgd.

We behouden ons het recht voor om commissies te diskwalificeren die zijn verdiend via frauduleuze, illegale of overdreven agressieve, twijfelachtige verkoop- of marketingmethoden.

Bedelingen beginnen pas als je meer dan €20 aan inkomsten uit affiliaties hebt verdiend. Als uw partneraccount nooit de drempel van €20 overschrijdt, worden uw commissies niet gerealiseerd of betaald als waardebon. Wij zijn alleen verantwoordelijk voor het betalen van accounts die de drempel van €20 hebben overschreden in de vorm van waardebonnen te gebruiken in de website.

Jezelf identificeren als een BvEvC-services-partner
U mag geen persbericht uitgeven met betrekking tot deze Overeenkomst of uw deelname aan het Programma; dergelijke actie kan leiden tot beëindiging van het Programma. Bovendien mag u de relatie tussen ons en u op geen enkele manier verkeerd weergeven of verfraaien, zeggen dat u onze producten maakt/vervaardigd of andere benamingen, zeggen dat u deel uitmaakt van BvEvC-services of een relatie of relatie tussen ons en u of een andere persoon of entiteit uitdrukt of impliceert. behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​door deze overeenkomst.

Elke vorm van discriminatie,  spam of andere onnozelheden die niet door de beugel kunnen en zeker die bij wet zijn vastgelegd mogen worden overstreden.
Ontwijk iedere vorm van Politieke voorkeur,  afkomst,  geloof en andere dergelijke vormen, probeer een neutrale omgeving te houden.

SCHENDING;

Schending van de overeenkomst is een beëindiging van de overeenkomst en eventuele tegoeden kunnen ingehouden blijven.

Kom ons bezoeken

Of Shop Online

We houden de website zo "vers" mogelijk met alles wat we in huis hebben,  maar het kan natuurlijk gebeuren dat speciale aanbiedingen en/of sommige items ALLEEN de in de fysieke de winkel mogelijk is,  ook op sommige momenten kom je dit tegen omdat we met sommige "hoge of echt lage" temperaturen niet onze items alle kunnen verzenden,  denk aan chocolade in 40°C ...... dat gaat niet goedkomen surprised

 

Leveringen kunnen tot 10 dagen duren ivm de voorraad, we informeren je zodra we je niet "direct" kunnen verzenden.
Verzendingen gebeuren tijdelijk iedere woensdag,  zodat je het voor het weekend nog hebt.

Gebruik aub het ticketsysteem
eventueel... +32465035748
Kantoor.ws@snoopysnoep.be

Fysieke winkel
Grootkanonplein 1 D - 3
9000 Gent -België

 

Open:
Iedere dag 11:00 - 19:00 
Mooi weer / zomertijd zullen we ruimer open zijn.